FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

आवश्यक कागजातहरु:

१. निवेदन र स‌स्थाको प्रमाणित कागजात २. बुझाउनु पर्ने व्यवसाय र अन्य करको रसिदको प्रमाणित प्रतिलिपि ३. अन्य स‌ंस्था तथा कार्यालयको अनुमति लिनु पर्ने भएमा सो को प्रतिलिपी

जिम्मेवार अधिकारी:

वडा कार्यालय / राजश्व शाखा र आर्थिक विकास समिति

नमुना फाराम तथा अन्य:

प्रक्रिया:

लाग्ने समय:

सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन

सेवा दिने कार्यालय:

वडा कार्यालय

सेवा प्रकार:

व्यवसाय

सेवा शुल्क:

१. वर्गिकृत विज्ञापन अनुसार २. थलारा गाउँपालिकाको आर्थिक एेन अनुसार

  • निवेदन
  • घर नक्सा पास प्रमाण पत्र
  • जग्गा धनी पूर्जाको प्रतिलिपि
  • अंशवण्डा भए नाता प्रमाणित
  • नापी नक्सा
  • नाता प्रमाणित
  • तिरो तिरेको रसिद
  • आवश्यक अनुसार सर्जमिन मुचुल्का
  • ३ प्रति पासपोर्ट साइज फोटो
  • मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

१. निवेदन

२. कार्यसमिति सदस्यहरूकाे नागरिता प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपीकाे फाेटाेकपी

३. जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीकाे राेवहरमा बसेकाे बठैक बसेकाे माइनुट

४. गा.पा. मा समूह दर्ता गर्नेकाे समितिकाे प्रतिलिपी

५. विधान भएकाे विधान राख्ने